روزی مورچه ای دانه درشتی برداشته بود و در بیابان می رفت.

از او پرسیدند:کجا می روی؟

گفت: می خواهم این دانه را برای دوستم که در شهری دیگر زندگی
...می کند ببرم.

گفتند:واقعا که مسخره ای!تو اگر هزار سال هم عمر کنی نمی توانی

این همه راه را پشت سر بگذاری و از کوهستانها بگذری تا به او برسی.

مورچه گفت:مهم نیست .
همین که من در این مسیر باشم ، او خودش می فهمد که دوستش دارم

/ 1 نظر / 11 بازدید
غزاله

آخی عزیزچه همتی!! چه علاقه ای[ماچ]