یک روز در صفحه خط نکشیده دفترت گم خواهم شد و من بازهم از سمفونی مرگ جوهر ، ترانه خواهم ساخت کاش می دانستم از کدام سوی قلم می یایی من فقط می خواهم بخوانمت فقط بخوانمت

/ 0 نظر / 10 بازدید